Platform:
Yoshi Topsy-Turvy (Game Boy Advance)

Yoshi Topsy-Turvy (Game Boy Advance)

1 available, 9 wanted, 12 collection
Wario Land 4 (Game Boy Advance)

Wario Land 4 (Game Boy Advance)

9 available, 18 wanted, 29 collection
Game & Watch Gallery 4 (Game Boy Advance)

Game & Watch Gallery 4 (Game Boy Advance)

5 available, 6 wanted, 13 collection
Bubble Bobble: Old & New (Game Boy Advance)

Bubble Bobble: Old & New (Game Boy Advance)

4 available, 8 wanted, 10 collection
Pokemon FireRed Version (Game Boy Advance)

Pokemon FireRed Version (Game Boy Advance)

24 available, 36 wanted, 65 collection
Mega Man Zero 4 (Game Boy Advance)

Mega Man Zero 4 (Game Boy Advance)

1 available, 11 wanted, 10 collection
Cima: The Enemy (Game Boy Advance)

Cima: The Enemy (Game Boy Advance)

1 available, 8 wanted, 15 collection
Call of Duty: Advanced Warfare (PlayStation 4)

Call of Duty: Advanced Warfare (PlayStation 4)

22 available, 17 wanted, 30 collection
Metal Walker (Game Boy Color)

Metal Walker (Game Boy Color)

4 available, 2 wanted, 3 collection
Donkey Kong: King of Swing (Game Boy Advance)

Donkey Kong: King of Swing (Game Boy Advance)

6 available, 10 wanted, 9 collection
 

Ninja Five-O (Game Boy Advance)

1 available, 33 wanted, 10 collection
Lufia: The Ruins of Lore (Game Boy Advance)

Lufia: The Ruins of Lore (Game Boy Advance)

1 available, 19 wanted, 28 collection
 

Wild Metal (Dreamcast)

4 available, 3 wanted, 3 collection
Zelda II: The Adventure of Link (Game Boy Advance)

Zelda II: The Adventure of Link (Game Boy Advance)

5 available, 17 wanted, 29 collection
Mario & Luigi: Superstar Saga (Game Boy Advance)

Mario & Luigi: Superstar Saga (Game Boy Advance)

19 available, 26 wanted, 81 collection
Nintendo Game Boy Micro (Game Boy Advance)

Nintendo Game Boy Micro (Game Boy Advance)

7 available, 20 wanted, 23 collection
Tetris: Worlds (Game Boy Advance)

Tetris: Worlds (Game Boy Advance)

7 available, 6 wanted, 11 collection
Mega Man Battle Network 4: Red Sun (Game Boy Advance)

Mega Man Battle Network 4: Red Sun (Game Boy Advance)

1 available, 7 wanted, 11 collection
Sword of Mana (Game Boy Advance)

Sword of Mana (Game Boy Advance)

11 available, 19 wanted, 52 collection
Mega Man Battle Network (Game Boy Advance)

Mega Man Battle Network (Game Boy Advance)

3 available, 11 wanted, 17 collection
Gunstar Super Heroes (Game Boy Advance)

Gunstar Super Heroes (Game Boy Advance)

5 available, 12 wanted, 53 collection