Platform:
Wario Land II (Game Boy Color)

Wario Land II (Game Boy Color)

2 available, 13 wanted, 20 collection
Donkey Kong Land 2 (Game Boy)

Donkey Kong Land 2 (Game Boy)

5 available, 12 wanted, 26 collection
Kirby's Dream Land 2 (Game Boy)

Kirby's Dream Land 2 (Game Boy)

6 available, 19 wanted, 22 collection
Official Xbox Magazine -- Demo Disc #2 (Xbox)

Official Xbox Magazine -- Demo Disc #2 (Xbox)

0 available, 0 wanted, 2 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #9 (Dreamcast)

4 available, 1 wanted, 4 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #6 (Dreamcast)

3 available, 2 wanted, 4 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #2 (Dreamcast)

1 available, 2 wanted, 2 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #8 (Dreamcast)

3 available, 1 wanted, 5 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #10 (Dreamcast)

4 available, 1 wanted, 4 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #5 (Dreamcast)

2 available, 2 wanted, 4 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #7 (Dreamcast)

4 available, 0 wanted, 5 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #4 (Dreamcast)

2 available, 2 wanted, 3 collection
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (Game Boy)

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (Game Boy)

24 available, 18 wanted, 66 collection
Mappy Land (Nintendo Entertainment System)

Mappy Land (Nintendo Entertainment System)

3 available, 5 wanted, 13 collection
Official Xbox Magazine -- Demo Disc #50 (Xbox)

Official Xbox Magazine -- Demo Disc #50 (Xbox)

1 available, 0 wanted, 1 collection
Nazo no Murasame-jou (Famicom Disk)

Nazo no Murasame-jou (Famicom Disk)

0 available, 1 wanted, 2 collection
Nintendo Land (Nintendo Wii U)

Nintendo Land (Nintendo Wii U)

34 available, 10 wanted, 77 collection
Wario Land (Virtual Boy)

Wario Land (Virtual Boy)

7 available, 9 wanted, 18 collection
Marvel Land (Genesis)

Marvel Land (Genesis)

3 available, 13 wanted, 6 collection
Clu Clu Land (Nintendo Entertainment System)

Clu Clu Land (Nintendo Entertainment System)

1 available, 17 wanted, 11 collection
 

Official Dreamcast Magazine -- Demo Disc #1 (Dreamcast)

0 available, 3 wanted, 2 collection
Official Xbox Magazine -- Demo Disc #25 (Xbox)

Official Xbox Magazine -- Demo Disc #25 (Xbox)

1 available, 0 wanted, 1 collection
Official Xbox Magazine -- Demo Disc #29 (Xbox)

Official Xbox Magazine -- Demo Disc #29 (Xbox)

2 available, 0 wanted, 1 collection