Platform:
Ys: The Vanished Omens (Sega Master System)

Ys: The Vanished Omens (Sega Master System)

4 available, 10 wanted, 14 collection
Ys: The Vanished Omens (Famicom)

Ys: The Vanished Omens (Famicom)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Ys: The Vanished Omens (Mark III)

0 available, 0 wanted, 0 collection
Ys: The Oath in Felghana (PlayStation Portable)

Ys: The Oath in Felghana (PlayStation Portable)

5 available, 15 wanted, 18 collection
Elder Scrolls V: Skyrim, The (Xbox 360)

The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360)

51 available, 19 wanted, 95 collection
Elder Scrolls V: Skyrim, The (PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim (PC)

6 available, 9 wanted, 15 collection
Ys: The Ark of Napishtim (PlayStation Portable)

Ys: The Ark of Napishtim (PlayStation Portable)

4 available, 13 wanted, 21 collection
Elder Scrolls V: Skyrim, The (PlayStation 3)

The Elder Scrolls V: Skyrim (PlayStation 3)

45 available, 18 wanted, 66 collection
Legend of the Mystical Ninja, The (Super Nintendo)

The Legend of the Mystical Ninja (Super Nintendo)

5 available, 24 wanted, 31 collection
Crystal Key, The (PC)

The Crystal Key (PC)

13 available, 0 wanted, 17 collection
Warriors, The (Xbox)

The Warriors (Xbox)

5 available, 11 wanted, 16 collection
Bouncer, The (PlayStation 2)

The Bouncer (PlayStation 2)

16 available, 5 wanted, 41 collection
Punisher, The (Genesis)

The Punisher (Genesis)

0 available, 29 wanted, 14 collection
Sims, The (PC)

The Sims (PC)

13 available, 0 wanted, 18 collection
Tales of the Abyss (PlayStation 2)

Tales of the Abyss (PlayStation 2)

11 available, 26 wanted, 80 collection
Dig, The (PC)

The Dig (PC)

14 available, 4 wanted, 27 collection
Darkness, The (Xbox 360)

The Darkness (Xbox 360)

19 available, 5 wanted, 51 collection
Getaway, The (PlayStation 2)

The Getaway (PlayStation 2)

13 available, 0 wanted, 17 collection
Darkness, The (PlayStation 3)

The Darkness (PlayStation 3)

13 available, 4 wanted, 14 collection
Tales of the Abyss (Nintendo 3DS)

Tales of the Abyss (Nintendo 3DS)

13 available, 45 wanted, 53 collection
Saboteur, The (PlayStation 3)

The Saboteur (PlayStation 3)

11 available, 12 wanted, 26 collection